Ordforråd

Argumenterende tekst

Gå gjennom typiske ord i argumenterende tekster.

 • Gjør øvingen.
 • I tekstene fins det flere vanlige ord og uttrykk som passer i argumenterende tekster. Finn disse ordene og uttrykkene.

Sett inn ordene på riktig plass …

En enkel og rask ordtest

Deltakerne har fått f.eks. 12 ord i lekse.

 • Skriv ett ord

Kjøre

 • Skriv en setning med åpning for ordet:

Han liker å ____________________________ bil.

 • Skriv et nytt ord under det første …

Gråsonespråk – Prosentrekning

Diskuter i grupper:

 • Hva betyr prosent?
 • Hva bruker en prosentrekning til?
 • Har brøker, desimaltal og prosenter noe tilfelles?
 • Kan en spare 100%?
 • Kan et resultat bli 127%? …

Hvordan skape seg et stort ordforråd?

Lese mye i bøker, ikke heng seg opp i enkeltord, men forsøk å få en helhet i teksten.

 • Bruk nye ord i meninger / setninger.
 • Bestemme seg for å lære fem nye ord hver dag.
 • På skolen: glosetest på nye ord
 • På skolen: uttaleøvinger med nye ord …

Lære nye ord

Klassen har gått igjennom et nytt tema. For eksempel tema «fritid»

 • Elevene får i lekse å repetere de nye ordene og setningene til neste dag.
 • Neste dag blir klassen delt inn i par. Her får de utdelt laminerte A4 ark med bilder av ulike fritidsaktiviteter. Her skal elevene fortelle hverandre hva de ser på bildene.
 • Elevene stiller seg opp på to rekker mot hverandre. Alle får utdelt et nytt A4 bilde …

Oversettingsmetoden?

Metoden vi skal presentere her, er en metode som – hvis den blir brukt riktig

– kan hjelpe deg å:
– bli bevisst på forskjellene mellom norsk og morsmålet ditt
– bli klar over hvilke grammatiske feil du ofte gjør
– få et større aktivt ordforråd
– styrke hukommelsen …

Snakk sammen og bli enige

Tre venninner sitter og drikker kaffe, mens de snakker om yrket sitt. Jentene har kjent hverandre i mange år. De heter Tina, Tove og Trine.

Informasjon om jentene:

– Tina er eldre enn den med rødt hår, men yngre enn frisøren.
– Tove er yngre enn den med lyst hår, mens Trine er eldre enn den med mørkt hår …

Strikkord

Oppgaven kan løses individuelt eller som her organisert som en gruppekonkurranse

 • Læreren velger substantiver, f.eks. oppdragelse, barnehage, mobbing, vennskap, karriere og skilsmisse
 • Elevene deles inn i grupper på 4
 • Hver gruppe får utlevert det første substantiv: oppdragelse …

Verblæring

Læreren går gjennom ni nye verb. (betydning, bøying i tid)

 • Elevene får i lekse til neste dag å lære de ni verbene.
 • Neste dag repeterer elevene to og to verbene for hverandre.

Elevene stiller seg opp på to rekker mot hverandre. Læreren deler ut verbkort som viser et bilde av verbet på ene siden og hvordan verbet er bøyd på den andre …

Kontrativ oversettelse

Arbeidsmåten nedenfor kan brukes på alle typer setninger

 • Alle elevene oversetter samme norske setning til deres morsmål.
 • En elev / gruppe skriver setningen på tavlen på morsmålet.
 • Setningen oversettes ordrett til norsk.
 • Oversettelsen sammenlignes med originalen og forskjellene strekes under
 • Forskjellene mellom oversettelsen og originalteksten diskuteres i klassen …

Lesestrategier ved ukjente ord

Strategien er tenkt som hjelp til å konkret jobbe med ukjente eller nye ord i en tekst, samt finne løsninger for hvordan finne ut hva ordene betyr. Metoden bør modeleres først av lærere som viser en tekst på tavlen og markerer ord som er vanskelige …

Å følge en skriftlig beskjed

Elevene får utdelt et A-4 ark. Elevene leser · læreren leser opp instruksjonen. Elevene får beskjed om å gjøre nøyaktig det som blir skrevet · sagt. Det beste er om elevene ikke kan se hverandres arbeid.

 • Legg arket slik at de lengste sidene på arket er oppe og nede …

Helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen

Deltakerne får i oppgave å finne ulike skilt på arbeidsplassen

 • Klassen går med lærerens hjelp igjennom skiltene
 • Klassen deles opp i grupper med fire personer som velger ett yrke
 • Gruppen diskuterer skiltene, sikkerhet, risiko og skader på arbeidsplassen …

Hva koster handlekorgen?

Oppgaven introduseres av læreren som sammen med deltakerne diskuterer hvor de handler mat og hvorfor de handler akkurat der.

 • Sammen bestemmer klassen hvilke ti matvarer de vil undersøke.
 • Læreren og elevene bestemmer seg for fem ulike matbutikker.
 • Læreren går gjennom ord og begrep som f.eks. prissammenligning, kilopris, literpris …

Simultanskriving

Mål med øvinga: å fokusere og ha oppmerksomhet på form, repetere eller automatisere kjent kunnskap.

 • Læreren deler tavla i like mange deler som det er grupper.
 • Læreren stiller et spørsmål, og gruppene blir enige om et svar.
 • En fra hver gruppe går opp til sitt gruppefelt på tavla …

Diktat som metode

Det er en diktatteknikk som oppmuntrer deltakerne til å reflektere over sin egen språkbruk.

Forberedelser
Før øvingen gjennomføres, aktualiseres relevant forforståelse samtidig som deltakerne får mulighet til å gjøre seg bekjent med tekstens tema og eventuelt nye\vanskelige ord i teksten …

Kategoriseringsoppgave

Oppstart på et emnearbeid:

 • Elevene deles inn i grupper på fire.
 • Hver gruppedeltaker får et visst antall Post-it lapper, der de skriver et emnerelevant ord på hver lapp.
 • Etter 5 minutter deler elevene innholdet på lappene med resten av klassen.
 • Når alle ord er presentert og lagt frem, sorteres de i bunker …

Lag en avis

 • Velg et passende tema
 • Grupper på 3-4 deltakere skriver en tekst i lag, 100-150 ord. Dersom elevene har eit høgt språknivå, kan de lage en artikkel på en A4-side. De skal også ha med overskrift og underoverskrifter.
 • Læreren retter teksten …

Løpediktat

Læreren lager en tekst som er tilpasset gruppens norsknivå. Teksten kan godt være i en sjanger som elevene jobber med. Teksten blir hengt opp på veggen på et sted som ligger litt borte fra elevene.

Elevene deles inn i grupper …

Samtalekort

Elevene kan bruke teksten bak på kortet som starthjelp til samtalen, hvis det er behov for det.

Eksempler på hvordan kortene kan bli brukt:

Speed-dating: Elevene stiller seg opp i rekke a og b overfor hverandre. Læreren deler samtalekort ut til elevene i a-rekken. Elevene fra a- og b-rekken snakker sammen om kortene to og to i 4 minutter, etterpå bytter elevene samtalepartner …

Spør og bytt

Denne aktiviteten gjør at elevene må samarbeide og kommunisere med hverandre samtidig som de repeterer ulike temaer.

 • Hver student får et kort med et spørsmål. Disse spørsmålene er laget av læreren eller så har klassen laget de i felleskap.
 • Studentene går rundt, finn en partner, stiller et spørsmål og svarer på et spørsmål, bytter kort og finn en ny person å spørre …

FORMIDLE FAGINNHOLD UT FRA TEKST OG BILDER

Elevene jobber alene eller i gruppen. Læreren setter inn relevant fagstoff og et illustrerende bilde eller tabell. Læreren lar elevene lese gjennom, tenke og notere litt først, før de skal bruke det muntlige språket til å forklare det faglige innholdet til en medelev. Målet er at medeleven skal forstå hva den andre prøver å forklare. Elevene kan etter hvert jobbe med å lage slike tabeller med informasjon og bilder selv …

Fagspråk

For at minoritetsspråklige elever skal henge med både faglig og språklig, må elevene jobbe med fag og språk samtidig. Det betyr at alle lærerne som har eleven, må være språklærere også.

Her er et skjema hvor ordklassen substantiv er utgangspunkt for det faglige arbeidet. Dette kan enkelt endres til at eleven arbeider med sentrale verb, aktuelle adjektiv osv. …

Trappen

Klassen jobber mellom forholdet mellom ord. Som en innledning på diskusjonen kan en for eksempel snakke om foreldrepermisjon og jobbe med nyanseringstrappen.

 • Retning på trappen: alle, mange, en del , noen, få, ingen
 • Klassen samarbeider om å legge ordene på riktig trinn i trappen …

Gloseveggen

Gloseveggen kan brukes i forbindelse temaarbeid eller til ord og uttrykk. Ordene kan være ord og uttrykk som elevene har samlet opp i hverdagen, og som de vil bli flinkere til å bruke.

Læreren eller\og elevene henger opp ordene i klasserommet. En bytter ut eller kommer med nye ord underveis …

Lag din personlige ordbok

Personlige digitale Flash Cards på smarttelefon
(F.eks. i Chegg https://www.chegg.com/mobile )

De personlige digitale Flash Cards legger opp til individuelt arbeid med ordforråd innenfor kategorier. En kan også bruke dette utenfor for skoletiden.

Elevene har alltid sin personlige ordbok på seg og kan raskt tilføre nye ord og markere ordene når de er innlært …