Samarbeid

Diktat som metode

Det er en diktatteknikk som oppmuntrer deltakerne til å reflektere over sin egen språkbruk.

Forberedelser
Før øvingen gjennomføres, aktualiseres relevant forforståelse samtidig som deltakerne får mulighet til å gjøre seg bekjent med tekstens tema og eventuelt nye\vanskelige ord i teksten …

Kategoriseringsoppgave

Oppstart på et emnearbeid:

 • Elevene deles inn i grupper på fire.
 • Hver gruppedeltaker får et visst antall Post-it lapper, der de skriver et emnerelevant ord på hver lapp.
 • Etter 5 minutter deler elevene innholdet på lappene med resten av klassen.
 • Når alle ord er presentert og lagt frem, sorteres de i bunker …

Lag en avis

Lag en avis

 • Velg et passende tema
 • Grupper på 3-4 deltakere skriver en tekst i lag, 100-150 ord. Dersom elevene har eit høgt språknivå, kan de lage en artikkel på en A4-side. De skal også ha med overskrift og underoverskrifter.
 • Læreren retter teksten …

Løpediktat

Læreren lager en tekst som er tilpasset gruppens norsknivå. Teksten kan godt være i en sjanger som elevene jobber med. Teksten blir hengt opp på veggen på et sted som ligger litt borte fra elevene.

Elevene deles inn i grupper …

Puslehistorier

Gå gjennom en historie eller flere historier sammen med klassen, enten høyt eller at elevene leser den sammen eller hver for seg.

Puslehistorie versjon 1: Del opp en eller flere historier i biter på forskjellige lapper. Del opp klassen i små grupper, hvor hver gruppe har forskjellig historie. Del ut en lapp til hver elev …

Samarbeidsøving – finn på skolen og i nabolaget

Hele gruppen eller grupper på 3-4 personer samarbeider om å finne informasjon om skolen og nærområdet.

 • Hvor har lærer din arbeidsrom? Når er hun/han der?
 • Hvor er resepsjonen?
 • Når er resepsjonen åpen for elevene?
 • Hva kan resepsjonen hjelpe deg med? …

Samtalekort

Elevene kan bruke teksten bak på kortet som starthjelp til samtalen, hvis det er behov for det.

Eksempler på hvordan kortene kan bli brukt:

Speed-dating: Elevene stiller seg opp i rekke a og b overfor hverandre. Læreren deler samtalekort ut til elevene i a-rekken. Elevene fra a- og b-rekken snakker sammen om kortene to og to i 4 minutter, etterpå bytter elevene samtalepartner …

Spør og bytt

Denne aktiviteten gjør at elevene må samarbeide og kommunisere med hverandre samtidig som de repeterer ulike temaer.

 • Hver student får et kort med et spørsmål. Disse spørsmålene er laget av læreren eller så har klassen laget de i felleskap.
 • Studentene går rundt, finn en partner, stiller et spørsmål og svarer på et spørsmål, bytter kort og finn en ny person å spørre …

Å jobbe med grammatikk

Et eksempel på et undervisningsforløp:

Klassen har jobbet med et tema, for eksempel likestilling i en periode. Klassen har bygget opp et ordforråd og skapt forforståelse for relevante språklige strukturer om emnet. Læreren finner ulike bilder/tekster/statistikker, som handler om temaet og legger opp til å arbeidde med de grammatiske strukturene …

Informasjonssøkning – Kappløpspill

Elevene deles i grupper. Spørsmålene leveres ut. Gruppene finner svarene på de spørsmålene de ikke kjenner svarene på ved hjelp av internett. Etterpå spilles kappløpspillet.

Spilleregler
Materiale: Spørsmålskort, svarark, spillebrett, terning, brikker …

Kappløpspil  ·  spillebrett

Kildekritikk 2

 • Lære elevene at de ikke må tro på alt de finner på nettet.
 • Lære elevene til å bli kritiske brukere av internett.
 • Lære elevene å vurdere kvaliteten på det stoffet som ligger ute på nettet.
 • Lære elevene opp til å stille spørsmål ved den informasjonen de finner …

Kildekritikk 3

Sjekk kilden. Gransk og sammenlign en aktuell artikkel om samme hendelse i avisene VG, Aftenposten, Dagbladet, klassekampen.

Øvelsen blir gjort for å oppdage ulikheter i artiklene. Hvilket fokus har teksten? Hva er lagt mest vekt på? Hva er kilden …

Sett inn overskrifter

Elevene løser oppgaven i grupper
Gruppene legger frem deres løsninger og argumenterer for deres valg

Skolen i Norge: Velg en overskrift og sett kryss:
□ Skolen i gamle dager
□ Skolen før og nå
□ Den moderne skole …

Gråsonespråk – Prosentrekning

Diskuter i grupper:

 • Hva betyr prosent?
 • Hva bruker en prosentrekning til?
 • Har brøker, desimaltal og prosenter noe tilfelles?
 • Kan en spare 100%?
 • Kan et resultat bli 127%? …

Lære nye ord

Klassen har gått igjennom et nytt tema. For eksempel tema «fritid»

 • Elevene får i lekse å repetere de nye ordene og setningene til neste dag.
 • Neste dag blir klassen delt inn i par. Her får de utdelt laminerte A4 ark med bilder av ulike fritidsaktiviteter. Her skal elevene fortelle hverandre hva de ser på bildene.
 • Elevene stiller seg opp på to rekker mot hverandre. Alle får utdelt et nytt A4 bilde …

Oversettingsmetoden?

Metoden vi skal presentere her, er en metode som – hvis den blir brukt riktig

– kan hjelpe deg å:
– bli bevisst på forskjellene mellom norsk og morsmålet ditt
– bli klar over hvilke grammatiske feil du ofte gjør
– få et større aktivt ordforråd
– styrke hukommelsen …

Snakk sammen og bli enige

Tre venninner sitter og drikker kaffe, mens de snakker om yrket sitt. Jentene har kjent hverandre i mange år. De heter Tina, Tove og Trine.

Informasjon om jentene:

– Tina er eldre enn den med rødt hår, men yngre enn frisøren.
– Tove er yngre enn den med lyst hår, mens Trine er eldre enn den med mørkt hår …

Verblæring

Læreren går gjennom ni nye verb. (betydning, bøying i tid)

 • Elevene får i lekse til neste dag å lære de ni verbene.
 • Neste dag repeterer elevene to og to verbene for hverandre.

Elevene stiller seg opp på to rekker mot hverandre. Læreren deler ut verbkort som viser et bilde av verbet på ene siden og hvordan verbet er bøyd på den andre …

Forsøk med fart

Elevene har på forhånd lært hva fart er og er kjent med formelen:

s = strekning / distanse
v = fart
t = tid

Etterpå regnet vi ut farten ved å bruke formelen som står over.

Elevene velger selv hva de ønsker å måle hastigheten av, for eksempel biler som kjører forbi, noen som løper, noe som faller …

Helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen

Deltakerne får i oppgave å finne ulike skilt på arbeidsplassen

 • Klassen går med lærerens hjelp igjennom skiltene
 • Klassen deles opp i grupper med fire personer som velger ett yrke
 • Gruppen diskuterer skiltene, sikkerhet, risiko og skader på arbeidsplassen …

Historien om den tomme stol

Elevene har tidligere arbeidet med rettigheter, plikter, avtaler mm

Klassen presenteres for bildet og kommer med mulige årsaker til hvorfor stolen er tom: barn syk, ferie, pause, fødselspermisjon, avspasering, kurs, langtidssykdom?

Elevene deles inn i grupper og bestemmer seg for hvorfor stolen er tom …

Hva koster handlekorgen?

Oppgaven introduseres av læreren som sammen med deltakerne diskuterer hvor de handler mat og hvorfor de handler akkurat der.

 • Sammen bestemmer klassen hvilke ti matvarer de vil undersøke.
 • Læreren og elevene bestemmer seg for fem ulike matbutikker.
 • Læreren går gjennom ord og begrep som f.eks. prissammenligning, kilopris, literpris …

Problembasert læring – Eldre

Et eksempel på et undervisningsopplegg: Introduksjon til emnet ”Eldre”

Forforståelsen til emnet skapes felles i klassen:

 • Læreren viser et bilde eller flere bilder, som de under om emnet.
 • Elevene lager i fellesskap, og med spørsmål og tips fra læreren …

Problembasert læring – med etnografisk inspirasjon

Et eksempel på et undervisningsopplegg: Forforståelse til emnet, eldre, skapes felles i klassen:

 • Læreren viser et bilde eller en rekke bilder, som illustrerer emnet
 • Kursisterne lager i fellesskap og med hjelpende spørsmål og tips fra læreren en fortelling om bildet/bildene …

Simultanskriving

Mål med øvinga: å fokusere og ha oppmerksomhet på form, repetere eller automatisere kjent kunnskap.

 • Læreren deler tavla i like mange deler som det er grupper.
 • Læreren stiller et spørsmål, og gruppene blir enige om et svar.
 • En fra hver gruppe går opp til sitt gruppefelt på tavla …

Starte egen bedrift

Arbeid i grupper og diskuter, skriv stikkord sammen.

Dere skal starte en bedrift.

 • Hva slags bedrift er det?
 • Namn på bedriften:
 • Plass:
 • Hvilke tenester eller produkter har dere? …

Undersøkelse om folks vaner

Elevene skal finne ut om hva folk gjør i hverdagen, for eksempel hvor mye musikk de hører på, på en dag eller en uke.

De skal selv bestemme metode for hvordan de skal undersøke vanen. Spørreundersøkelse, intervju, spørreskjema eller lignende …

Arbeid med e-post

Et eksempel på et undervisningsopplegg

Det har blitt jobbet med temaet arbeidsmarked i 3-4 uker, ordforråd og forståelse av hva en e-post er alt på plass.

Elevene jobber i par.

 • Hvert par får utlevert lapper. På hver lappene står en setning. Lappene utgjør tilsammen en modeltekst …

Eventyr

Elevene blir presentert for ulike eventyr slik at de kjenner sjangeren.

 • Elevene har gjennomgått de typiske kjennetegne på eventyr og de kan finne dem selvstendig i eventyr …

Gloseveggen

Gloseveggen kan brukes i forbindelse temaarbeid eller til ord og uttrykk. Ordene kan være ord og uttrykk som elevene har samlet opp i hverdagen, og som de vil bli flinkere til å bruke.

Læreren eller\og elevene henger opp ordene i klasserommet. En bytter ut eller kommer med nye ord underveis …

I hvilken etasje bor Mats?

Peter og Mats er venner og bor i samme blokk. Peter, som bor i 2.etasje, skal besøke Mats, fordi de skal se fotball sammen.

Peter bor på 2. etasje. Når han er komt til 8.etasje, da har han gått halvveis. I hvilken etasje bor Mats? …

Notat i par

Mål med øvingen: å være oppmerksom på det læreren sier, å notere det viktigeste, å snakke om, forklare og dele ny kunnskap.

 • Læreren eller andre underviser i åtte – ti minutter, og elevene noterer.
 • Studentene deler så informasjonen med hverandre ved å summere opp det de har notert for hverandre …

Post-it studieteknikk

Et eksempel på en studieteknikk

 • Elevene blir introdusert for et nytt kapittel/tema. De blir introdusert for emnet i samlet klasse.
 • I slutten av hver undervisningsøkt får elevene tid til å skrive sammendrag/stikkord på post – it lapper på kvar side i boka …