Sjanger

Arbeid med e-post

Et eksempel på et undervisningsopplegg

Det har blitt jobbet med temaet arbeidsmarked i 3-4 uker, ordforråd og forståelse av hva en e-post er alt på plass.

Elevene jobber i par.

 • Hvert par får utlevert lapper. På hver lappene står en setning. Lappene utgjør tilsammen en modeltekst …

Eventyr

Elevene blir presentert for ulike eventyr slik at de kjenner sjangeren.

 • Elevene har gjennomgått de typiske kjennetegne på eventyr og de kan finne dem selvstendig i eventyr …

FORMIDLE FAGINNHOLD UT FRA TEKST OG BILDER

Elevene jobber alene eller i gruppen. Læreren setter inn relevant fagstoff og et illustrerende bilde eller tabell. Læreren lar elevene lese gjennom, tenke og notere litt først, før de skal bruke det muntlige språket til å forklare det faglige innholdet til en medelev. Målet er at medeleven skal forstå hva den andre prøver å forklare. Elevene kan etter hvert jobbe med å lage slike tabeller med informasjon og bilder selv …

Fagspråk

For at minoritetsspråklige elever skal henge med både faglig og språklig, må elevene jobbe med fag og språk samtidig. Det betyr at alle lærerne som har eleven, må være språklærere også.

Her er et skjema hvor ordklassen substantiv er utgangspunkt for det faglige arbeidet. Dette kan enkelt endres til at eleven arbeider med sentrale verb, aktuelle adjektiv osv. …

Skap tekst fra bilder

Her øver vi:

 • Struktur for å gjengi tekst med tittel og kronologisk rekkefølge og noen avsluttende kommentarer
 • uttrykk for tid: først, deretter, etter at den så, endelig
 • verb i fortid
 • ordrekkefølge
 • gi sine egne refleksjoner …

Trappen

Klassen jobber mellom forholdet mellom ord. Som en innledning på diskusjonen kan en for eksempel snakke om foreldrepermisjon og jobbe med nyanseringstrappen.

 • Retning på trappen: alle, mange, en del , noen, få, ingen
 • Klassen samarbeider om å legge ordene på riktig trinn i trappen …

Argumenterende tekst

Gå gjennom typiske ord i argumenterende tekster.

 • Gjør øvingen.
 • I tekstene fins det flere vanlige ord og uttrykk som passer i argumenterende tekster. Finn disse ordene og uttrykkene.

Sett inn ordene på riktig plass …

Puslehistorier

Gå gjennom en historie eller flere historier sammen med klassen, enten høyt eller at elevene leser den sammen eller hver for seg.

Puslehistorie versjon 1: Del opp en eller flere historier i biter på forskjellige lapper. Del opp klassen i små grupper, hvor hver gruppe har forskjellig historie. Del ut en lapp til hver elev …

Tenkeskriving

Tenkeskriving er en uformell og utforskende form for skriving.
Tenkeskrivingen skal gi eleven rom til refleksjon og utforskende tenking.

Elevene skriver for å klargjøre egne tanker, utvikle og utforske idéer og for å få oversikt. Fordi teksten ikke henvender seg til en utenforstående leser, senkes kravene til rettskriving, grammatikk og form, slik at skriveren kan konsentrere seg om tankeutvikling. Tenkeskriving er en kognitiv øvelse som er litt annerledes enn det å tenke eller snakke …