Studieteknikk

Fremovermelding

Formålet med øvelsen er å øke elevenes bevistheit og oppmerksomhet omkring egne styrker og svakheter i skriveprosessen.

På bakgrunn av en felles gjennomgang av en skriftlig oppgave fra en elev, avtaler klassen i fellesskap et språklig fokuspunkt for neste skriftlige oppgave …

Gloseveggen

Gloseveggen kan brukes i forbindelse temaarbeid eller til ord og uttrykk. Ordene kan være ord og uttrykk som elevene har samlet opp i hverdagen, og som de vil bli flinkere til å bruke.

Læreren eller\og elevene henger opp ordene i klasserommet. En bytter ut eller kommer med nye ord underveis …

I hvilken etasje bor Mats?

Peter og Mats er venner og bor i samme blokk. Peter, som bor i 2.etasje, skal besøke Mats, fordi de skal se fotball sammen.

Peter bor på 2. etasje. Når han er komt til 8.etasje, da har han gått halvveis. I hvilken etasje bor Mats? …

Lag din personlige ordbok

Personlige digitale Flash Cards på smarttelefon
(F.eks. i Chegg https://www.chegg.com/mobile )

De personlige digitale Flash Cards legger opp til individuelt arbeid med ordforråd innenfor kategorier. En kan også bruke dette utenfor for skoletiden.

Elevene har alltid sin personlige ordbok på seg og kan raskt tilføre nye ord og markere ordene når de er innlært …

Læringstips

MINNESTEST – Bruk to minutter på å huske alle ordene under

 • sandaler
 • kjele
 • seier
 • aldri …

Notat i par

Mål med øvingen: å være oppmerksom på det læreren sier, å notere det viktigeste, å snakke om, forklare og dele ny kunnskap.

 • Læreren eller andre underviser i åtte – ti minutter, og elevene noterer.
 • Studentene deler så informasjonen med hverandre ved å summere opp det de har notert for hverandre …

Post-it studieteknikk

Et eksempel på en studieteknikk

 • Elevene blir introdusert for et nytt kapittel/tema. De blir introdusert for emnet i samlet klasse.
 • I slutten av hver undervisningsøkt får elevene tid til å skrive sammendrag/stikkord på post – it lapper på kvar side i boka …

PERSONLIGHETSTEST – 7 SPØRSMÅL SOM VISER HVEM DU ER!

Denne øvelsen prøver å vise hvor viktig det er å ta det med ro. Informasjonen nedenfor kan virke mye, og litt rar. Men poenget til oppgaven er å lese bruksanvisningen nøye. Det er det du gjør nå. Altfor ofte hopper en over instruksjoner som gjør at det blir uklart hva og hvordan en skal gjøre noe. Fortsett å lese helt nederst på denne siden …

Tenkeskriving

Tenkeskriving er en uformell og utforskende form for skriving.
Tenkeskrivingen skal gi eleven rom til refleksjon og utforskende tenking.

Elevene skriver for å klargjøre egne tanker, utvikle og utforske idéer og for å få oversikt. Fordi teksten ikke henvender seg til en utenforstående leser, senkes kravene til rettskriving, grammatikk og form, slik at skriveren kan konsentrere seg om tankeutvikling. Tenkeskriving er en kognitiv øvelse som er litt annerledes enn det å tenke eller snakke …

Å studere effektivt

 • Motivasjon
 • Tydelige og rimelige delmål
 • Konsentrasjon
 • Roe ned
 • Å bruke begge hjernehalvdelene … 

Den gode studenten

Oppmerksomhet på disse punktene gjennom rettledningssamtaler, refleksjoner, diskusjoner og spørsmål både i muntlig og skriftlig arbeid kan hjelpe studentene til å få bedre læringsstrategier og mer effektiv læring …

Informasjonssøkning – Likestilling

Under arbeidet med emnet likestilling brukes “Flipped learning”. Læreren legger lenker til tre videoer ut på forsiden i klassens digitale plattform. Som forberedelse til undervisningen ser elevene videoene hjemme/på biblioteket/på skolens datamaskiner …

Lesestrategier ved ukjente ord

Strategien er tenkt som hjelp til å konkret jobbe med ukjente eller nye ord i en tekst, samt finne løsninger for hvordan finne ut hva ordene betyr. Metoden bør modeleres først av lærere som viser en tekst på tavlen og markerer ord som er vanskelige …

TO-KOLONNE-NOTAT

Målet med denne øvelsen, er å hjelpe elevene til å ta gode notater rundt stoffet de leser. På denne måten kan de bruke notatene flittig for å huske stoffet, eller ved for eksempel før en prøvesituasjon …

Oversettingsmetoden?

Metoden vi skal presentere her, er en metode som – hvis den blir brukt riktig

– kan hjelpe deg å:
– bli bevisst på forskjellene mellom norsk og morsmålet ditt
– bli klar over hvilke grammatiske feil du ofte gjør
– få et større aktivt ordforråd
– styrke hukommelsen …

Snakk sammen og bli enige

Tre venninner sitter og drikker kaffe, mens de snakker om yrket sitt. Jentene har kjent hverandre i mange år. De heter Tina, Tove og Trine.

Informasjon om jentene:

– Tina er eldre enn den med rødt hår, men yngre enn frisøren.
– Tove er yngre enn den med lyst hår, mens Trine er eldre enn den med mørkt hår …

Verblæring

Læreren går gjennom ni nye verb. (betydning, bøying i tid)

 • Elevene får i lekse til neste dag å lære de ni verbene.
 • Neste dag repeterer elevene to og to verbene for hverandre.

Elevene stiller seg opp på to rekker mot hverandre. Læreren deler ut verbkort som viser et bilde av verbet på ene siden og hvordan verbet er bøyd på den andre …

Diktat som metode

Det er en diktatteknikk som oppmuntrer deltakerne til å reflektere over sin egen språkbruk.

Forberedelser
Før øvingen gjennomføres, aktualiseres relevant forforståelse samtidig som deltakerne får mulighet til å gjøre seg bekjent med tekstens tema og eventuelt nye\vanskelige ord i teksten …

Kategoriseringsoppgave

Oppstart på et emnearbeid:

 • Elevene deles inn i grupper på fire.
 • Hver gruppedeltaker får et visst antall Post-it lapper, der de skriver et emnerelevant ord på hver lapp.
 • Etter 5 minutter deler elevene innholdet på lappene med resten av klassen.
 • Når alle ord er presentert og lagt frem, sorteres de i bunker …