Läs- och skrivstrategier

Att följa en skriftlig instruktion

Deltagarna får ett A4- ark. Deltagarna / läraren läser upp instruktionen. Deltagarna får instruktionen att noggrant göra det som är skrivet / sagt. Det bästa är om deltagarna inte kan se varandras arbete.

 • Lägg pappret så att den längsta sidan på pappret är uppe och nere.(långkant)
 • Sätt ett kryss mitt på pappret …

Konstrastiv översättning 1.

Nedanstående arbetsgång kan användas på alla typer av meningar/satser/fraser

 • Alla deltagare översätter samma fras till sitt modersmål
 • En deltagare /språkgrupp skriver frasen på tavlan på sitt modersmål
 • Frasen översätts ord för ord till svenska …

Läs mellan raderna

Anna gillar Zlatan Ibrahimovic. Anna har läst att Zlatan kan göra mål när han blundar. På fotbolls träningen undrar tränaren varför Anna inte kan göra mål som hon brukar.

Varför gör inte Anna några mål?

Lässtrategier vid okända ord

Strategin är tänkt som en hjälp till att konkret arbeta med okända eller nya ord i en text, samt hitta lösningar för hur man förstår vad orden betyder. Metoden gås igenom av läraren som först visar en text på tavlan och markerar de ord som är svåra.

Deltagarna lär sig att markera de ord i texten som de inte förstår. Man kan också jobba i par med samma text för att hitta svåra ord …

Lässtrategier – övning 1.

Läs en text

 • Gör övergripande frågor: vad handlar texten om? Var? När? Finns det någon bild i texten och vad visar den, hur är den relaterad till texten? Besvara frågorna på tid, t ex 5 minuter.
 • Gör detaljfrågor. Ställ frågor som kan besvaras med fakta ur texten. Besvara frågorna på tid, 5-10 minuter, beroende på antal frågor …

Lässtrategier – övning 2. Restauranggästen

Att arbeta med läststrategier

Välj en enkel text. Här nedan finns texten Restauranggästen samt frågor till den

 • Läs texten tillsammans i klassen.
 • Grupper med 3-4 personer diskuterar frågorna tillsammans och skriver ner några meningar kring diskussionsfrågorna.
 • Diskutera i helgrupp vad grupperna kommit fram till.
 • Upprepa övningen med en ny, kort text varje vecka. Det skapar rutin, och vana att läsa texter från ett ytligt och djupare perspektiv …

Lässtrategier – övning 3.

 • Sätt rubriker till notiser. (snabb förståelse av innehållet)
 • Ny bok: läs på baksidan av boken, titta på kapitelindelningen, läs rubriker, titta på bilderna – de är oftast inte en dekoration utan har med ämnet att göra
 • Läs inledningen till varje stycke. I de första två-tre meningarna finns ofta den viktigaste informationen …

Sätt överskrifter

Deltagarna löser uppgifterna i grupper
Grupperna lägger fram sina lösningar och argumenterar för sina val

Skolan i Sverige
Välj en överskrift och sätt kryss:

□ Skolan i gamla dagar
□ Skolan förr och nu
□ Den moderna skolan …

TVÅ-SPALTS-ANTECKNINGAR

Målet med denna övning, är att hjälpa deltagarna att göra bra anteckningar omkring stoffet de läser. På så sätt kan de använda anteckningarna för att komma ihåg stoffet, eller till exempel inför ett prov.

 • Läraren gör en tabell med två spalter. På toppen av pappret, över tabellen skriver läraren målet med anteckningen. Till exempel kan målet med anteckningen vara: att veta när Romantiken var och vad som kännetecknade samhället och litteraturen under denna period …

lucktext med fraser och ord – Argumenterande text

Gå igenom typiska ord i argumenterande texter.

 • Gör övningen.
 • I texterna finns fler vanliga ord och uttryck som passar i argumenterande texter. Hitta dem.

Sätt in orden nedan på passande platser.

 • Därför
 • En del föräldrar tycker nog
 • För det första
 • För det andra …

Löpdiktamen

Läraren skapar en text som passar gruppens svensknivå. Texten kan gärna vara i en genre som deltagarna jobbar med. Texten hängs upp på väggen på en plats som ligger en bit bort från eleverna.

 • Deltagarna delas in i grupper på två eller tre. En av dem skriver och den andra/de andra i grupper är «löpare». Uppgiften till löparen är att springa bort till texten, läsa och memorera en del av texten för att sedan springa tillbaka till den som skriver …

Pusselberättelser

Gå igenom en eller flera berättelse /historier med klassen, antingen högt eller att eleverna läser den tillsammans eller var för sig.

Pusselhistoria version 1: Dela en eller flera berättelser i bitar på olika lappar. Dela in klassen i mindre grupper, där varje grupp får olika historier. Dela ut en del av historien till varje deltagare. Varje deltagare behöver lära sig sin del utantill. Lapparna samlas in och deltagarna kommer nu att försöka hitta rätt ordning på de delar av texten som de har övat så att de tillsammans bildar en fullständig berättelse eller historia …