Ordförråd

Ett enkelt och snabbt sätt att göra ordtest

Deltagarna har fått t ex 12 ord i läxa. Du ska göra ett läxförhör eller en övning

 • Skriv ett ord – Köra
 • Skriv en mening med lucka för ordet:

Han gillar att ____________________________ bil.

 • Skriv ett nytt ord under det första …

Elastiska ord

Uppgiften kan löses individuellt eller som här organiseras som en grupptävling.

 • Läraren väljer ut några substantiv, t.ex. uppfostran, förskola, mobbning, vänskap, karriär och skilsmässa
 • Eleverna delas in i grupper om 4
 • Varje grupp får se det första substantivet: uppfostran …

Gråzonsspråk – Diskussionsuppgift

Tre väninnor sitter och dricker kaffe, medan de pratar om sina arbeten. Kvinnorna har känt varandra i många år. De heter Tina, Tove och Tilde.

Information om kvinnorna:

 • Tina är äldre än den rödhåriga, men yngre än frisören.
 • Tove är yngre än den ljushåriga, medan Tilde är äldre än den mörkhåriga …

Gråzonspråk – Procenträkning

Diskutera i grupper:

 • Vad betyder procent?
 • Vad använder man procenträkning till?
 • Har bråk, decimaltal och procent något med varandra att göra?
 • Kan man spara 100%? …

Hur skapa ett stort ordförråd?

Läsa mängder med böcker, inte fastna i enskilda ord men försöka få en helhet av texten

 • Använda nya ord i meningar
 • Bestämma sig för att lära sig fem nya ord varje dag
 • I skolan: läxförhör på nya ord
 • I skolan: uttalsövningar med nya ord …

lucktext med fraser och ord – Argumenterande text

Gå igenom typiska ord i argumenterande texter.

 • Gör övningen.
 • I texterna finns fler vanliga ord och uttryck som passar i argumenterande texter. Hitta dem.

Sätt in orden nedan på passande platser.

 • Därför
 • En del föräldrar tycker nog
 • För det första
 • För det andra …

Lära sig nya ord inom olika teman

Klassen har gått igenom ett nytt tema. Till exempel tema «fritid»

 • Deltagarna får i läxa att repetera nya ord och meningar till nästa dag.
 • Nästa dag blir klassen indelad i par. Här får de utdelat ett laminerat A4 ark med bilder på olka fritidsaktiviteter. Deltagarna ska berätta för varandra vad de ser på bilderna.
 • Deltagarna ställer sig i två rader mot varandra. Alla får en ny A4 bild …

Verb: att lära sig nya verb

Läraren går igenom nio olika verb. (betydelse, tempusformer)

 • Deltagarna får i läxa till nästa dag att lära sig de nio verben.
 • Nästa dag repeterar deltagarna två och två verben för vandra.
 • Deltagarna ställer sig upp i två led mot varandra. Läraren delar ut verbkort som visar en bild av verbet på ena sidan och hur verbet är böjt på den andra …

Översâttningsmetoden – Hur blir man bättre på att skriva svenska?

Metoden vi ska presentera här, är en metod som – om den används riktigt kan hjälpa dig att:

 • bli säkrare på skillnaden mellan svenska och ditt modersmål
 • förstå vilka grammatiska fel du ofta gör
 • få ett större aktivt ordförråd
 • stärka minnet
 • få en svensk språkkänsla …

Att förmedla ämnesinnehåll från texter och bilder

Deltagarna jobbar ensamma eller i grupper. Läraren sätter in relevant ämnesstoff och en illustrerande bild eller tabell. Läraren låter deltagarna läsa igenom, tänka och göra anteckningar först för de ska använda det muntliga språket till att förklara ämnesinnehållet för en klasskamrat …

Bildbeskrivning

Eleverna har arbetat med ett tema i en period t.ex. bostad, så att både ordförråd och relevanta grammatiska strukturer är kända för eleverna. Läraren tar fram ett antal bilder, från temat och lägger upp dem framför eleverna. De ska arbeta med bilderna och med de grammatiska strukturer, som hör till innehållet för temat …

Fackspråk

För att minoritetsspråkiga deltagare ska hänga med både ämnesmässigt och språkligt, måste deltagarna jobba med ämne och språk samtidigt. Det betyder att alla lärare som har deltagaren, också måste vara språklärare.

Här nedan är ett schema där ordklassen substantiv är utgångspunkt för arbetet inom ämnet. Detta kan enkelt ändras till att deltagaren arbetar med centrala verb, aktuella adjektiv osv. …

Trappan

Klassen arbetar med förhållanden mellan ord. Som start för diskussionen kan man t.ex. prata om mammaledighet/pappaledighet och arbeta med orden i nyanseringstrappan …

Återgivande text: skriv text ihop efter bilder

Struktur för återgivande text med rubrik och kronologisk ordning och eventuell slutkommentar:

 • tidsuttryck: först, sedan, efter det- därefter, till sist
 • verb i preteritum
 • ordföljd
 • ge egna reflektioner …

Att följa en skriftlig instruktion

Deltagarna får ett A4- ark. Deltagarna / läraren läser upp instruktionen. Deltagarna får instruktionen att noggrant göra det som är skrivet / sagt. Det bästa är om deltagarna inte kan se varandras arbete.

 • Lägg pappret så att den längsta sidan på pappret är uppe och nere.(långkant)
 • Sätt ett kryss mitt på pappret …

Konstrastiv översättning

Nedanstående arbetsgång kan användas på alla typer av meningar/satser/fraser

 • Alla deltagare översätter samma fras till sitt modersmål
 • En deltagare /språkgrupp skriver frasen på tavlan på sitt modersmål
 • Frasen översätts ord för ord till svenska …

Lässtrategier vid okända ord

Strategin är tänkt som en hjälp till att konkret arbeta med okända eller nya ord i en text, samt hitta lösningar för hur man förstår vad orden betyder. Metoden gås igenom av läraren som först visar en text på tavlan och markerar de ord som är svåra.

Deltagarna lär sig att markera de ord i texten som de inte förstår. Man kan också jobba i par med samma text för att hitta svåra ord …

Simultanskriving

Mål med övningen: att fokusera och ha uppmärksamheten på form, repetera eller automatisera känd kunskap.

 • Läraren delar tavlan i lika många delar som det är grupper.
 • Läraren ställer en fråga, och grupperna enas om ett svar.
 • En från varje grupp går fram till sitt gruppfält på tavlan.
 • Efter tecken från läraren skriver grupprepresentanten svaret i sitt fält …

Skydd och skador på arbetsplatser

Deltagarna får i uppgift att hitta olika skyltar på arbetsplatser

 • Klassen går med lärarens hjälp igenom skyltarna
 • Klassen delas upp i grupper om fyra personer som väljer ett yrke
 • Gruppen diskuterar skyltarna samt diskuterar skydd, risker och skador på arbetsplatsen.
 • Efter några lektionspass, redovisas vad gruppen har kommit fram till genom t ex PP, bilder, planscher, foton …

Vad kostar matkassen?

Uppgiften presenteras av läraren som tillsammans med deltagarna diskuterar var de handlar mat och varför de handlar just där.

 • Tillsammans bestämmer klassen vilka tio basmatvaror man vill undersöka.
 • Läraren och deltagarna bestämmer fem olika mataffärer.
 • Läraren går igenom ord och begrepp som t ex jämförelsepris, kilopris, literpris.
 • Klassen delas in i fem grupper …

Dictogloss som metod i vuxenundervisningen med 3 övningar

Det är en diktamensteknik som uppmuntrar deltagarna till att reflektera över sin egen språkanvändning och kan beskrivas i fyra steg.

Förberedelser
Innan övningen genomförs, aktualiseras relevant förförståelse samtidigt som deltagarna ges möjlighet att bekanta sig med textens tema och eventuellt nya/svåra ord i texten …

Se hela oppdraget som pdf för download här »
Download oppdraget som ett word dokument här »
Element: samarbete  ·  studieteknik  ·  diktamen  ·  hörförståelse  ·  ordförråd

Fråga och byta

Denna aktivitet gör att deltagarna måste samarbeta och kommunicera med varandra samtidigt som de repeterar olika teman.

 • Varje deltagare får ett kort med en fråga. Dessa frågor är gjorda av läraren eller så har klassen gjort dem tillsammans.
 • Deltagarna går runt, hittar en partner, ställer en fråga och svarar på en, byter kort och hittar en ny person att fråga …

Göra en tidning

Göra en tidning

 • Välj ett lämpligt område
 • Grupper med 3-4 deltagare skriver en text ihop, 100-150 ord. Om eleverna har kommit långt i sin språkutveckling, kan de göra en artikel som täcker en A4-sida. Huvudrubrik och underrubriker görs på samma sätt som nedan.
 • Läraren korrekturläser …

Helikoptern – Kategoriseringsuppgift

Start på kategoriseringsarbetet:

 • Eleverna delas in i grupper om fyra
 • Varje elev får flera post-it lappar, där de ska skriva ett ämnesrelevant ord på varje lapp. Om ämnet t ex är skolan, kan man skriva lärare, klassrum, korridor, rast, lektion
 • Efter 5 minuter visar gruppdeltagarna sina ord för resten av gruppen …

hitta i skolan och grannskapet

Hela gruppen eller grupper om 3-4 personer hjälps åt att hitta uppgifter om skolan och närområdet.

 • Var har din lärare sitt arbetsrum? Vilka tider är hon/han där?
 • Var ligger expeditionen/kansliet?
 • Vilka tider har expeditionen öppet för eleverna?
 • Vad kan man få hjälp med på expeditionen? …

Löpdiktamen

Läraren skapar en text som passar gruppens svensknivå. Texten kan gärna vara i en genre som deltagarna jobbar med. Texten hängs upp på väggen på en plats som ligger en bit bort från eleverna.

 • Deltagarna delas in i grupper på två eller tre. En av dem skriver och den andra/de andra i grupper är «löpare». Uppgiften till löparen är att springa bort till texten, läsa och memorera en del av texten för att sedan springa tillbaka till den som skriver …

Glosväggen

Glosväggen kan användas i samband med ämnesarbete eller till ord och uttryck som deltagarna har samlat på sig i vardagen och som de gärna vill bli säkra på användningen av.

Ord, som kan väljas av både lärare och deltagare, hängs upp i klassrummet. Orden kompletteras efterhand.

 • Gruppfunktioner: gruppledare och sekreterare
 • Gruppledaren är ansvarig för, att alla gruppmedlemmar bidrar vid varje ord
 • Sekreterren är ansvarig för att skriva ner meningar, synonymer och motsatser …

Gör din personliga ordbok

Personliga digitala Flash Cards på smartphone (t ex i Chegg https://www.chegg.com/mobile/ )

De personliga digitala Flash Card-en ger möjlighet till individuellt arbete med ordförråd inom kategorier också utanför lektionstid.

Deltagarna har alltid sin personliga ordbok på sig och kan snabbt lägga till nya ord och markera, när dessa är inlärda …