Studieteknik

Att läse instruktioner

Den här övningen försöker visa vikten av att ta det lugnt. Uppgifterna nedan kan verka många och lite underliga. Men det är meningen för att själva uppgiften går ut på att läsa instruktionerna noga. Det är just det du håller på med nu. Alltför ofta hoppar man över instruktionerna vilket gör att det ofta blir oklart vad och hur man ska göra. Fortsätt nu att läsa allra längst ned på denna sida …

Att studera effektivt

Motivation

 • Tydliga och rimliga delmål
 • Koncentration
 • Avspänning
 • Användning av båda hjärnhalvorna – vänster är logisk: detaljer, tal, skrift, matematik – höger ser helheten: bilder, färger, former, fantasi …

Feed forward-fokuspunkter

Målet med övningen är att öka deltagarnas insikt om och uppmärksamhet på egna styrkor och svagheter i skrivprocessen.

Efter en gemensam genomgång av en skriftlig uppgift från en deltagare, bestämmer klassen tillsammans en språklig fokuspunkt till nästa skriftliga uppgift …

Glosväggen

Glosväggen kan användas i samband med ämnesarbete eller till ord och uttryck som deltagarna har samlat på sig i vardagen och som de gärna vill bli säkra på användningen av.

Ord, som kan väljas av både lärare och deltagare, hängs upp i klassrummet. Orden kompletteras efterhand.

 • Gruppfunktioner: gruppledare och sekreterare
 • Gruppledaren är ansvarig för, att alla gruppmedlemmar bidrar vid varje ord
 • Sekreterren är ansvarig för att skriva ner meningar, synonymer och motsatser …

Gör din personliga ordbok

Personliga digitala Flash Cards på smartphone (t ex i Chegg https://www.chegg.com/mobile/ )

De personliga digitala Flash Card-en ger möjlighet till individuellt arbete med ordförråd inom kategorier också utanför lektionstid.

Deltagarna har alltid sin personliga ordbok på sig och kan snabbt lägga till nya ord och markera, när dessa är inlärda …

Inlärningstips – MINNESTEST

Sandaler, kastrull, seger, aldrig, intensiv, arbeta, parfym osv. …

Det brukar inte gå så bra för de flesta om man ser till antalet rätt. Det är heller inte det som är intressant med testet.

Det intressanta är istället:
Är det några av orden i listan som du tror att alla eller nästan alla de övriga deltagarna klarade? I så fall, vilka? …

Noterat i par

Målet med övningen: att vara uppmärksam på det som läraren säger, och att notera det viktigaste, att prata om, förklara och dela ny kunskap.

 • Läraren eller någon annan undervisar i åtta – tio minuter, och deltagarna noterar.
 • Deltagarna delar därefter informationen med varandra genom att summera det de har noterat för varandra, och noterar det de saknar eller det de vill lägga till …

Post-it lappar

Ett exempel på en studieteknik.

 • Deltagarna blir introducerade i ett nytt kapitel/tema i helklass.
 • I slutet av varje lektion får deltagarna tid till att skriva en sammanfattning/nyckelord på post-it lappar på varje sida i boken. Detta kan också göras i par.
 • Läraren går runt och hjälper och vägleder dem som behöver det …

Tankeskrivning

Tankeskrivning är en informell och utforskande form av skrivning.

Tankeskrivningen ska ge deltagaren plats för reflektion och utforskande tänkande.

Deltagarna skriver för att klargöra egna tankar, utveckla och utforska idéer och för att få översikt. Eftersom texten inte vänder sig till en utomstående läsare, sänks kraven på rättskrivning, grammatik och form, så att skribenten kan koncentrera sig på tankeutveckling. Tankeskrivning är en kognitiv …

Den goda studenten

Uppmärksamhet på dessa punkter genom vägledningssamtal, reflektioner, diskussioner och frågor både i muntligt och skriftligt arbete kan hjälpa den studerande att få bättre inlärningsstrategier och effektivare inlärning.

 • Ber om hjälp
 • Säger ifrån när de inte förstår …

Jämställdhet

Under arbetet med ämnet Jämställdhet används Flippat klassrum. Läraren lägger till länkar till tre videor på digitalt klassrum eller lärplattform. Som förberedelse till undervisningen ser deltagarna videorna hemma/på biblioteket/på skolans studiecenter.

Tre små film om jämställdhet:

Varför jämställdhet?
https://www.youtube.com/watch?v=9B88Z0Nfgw8

Hur kvinnor fick rösträtt i Sverige
https://www.youtube.com/watch?v=3EGM9TB_gq4

Vad är jämlikhet?
https://www.youtube.com/watch?v=8M6JFBwK74M

….

Lässtrategier vid okända ord

Strategin är tänkt som en hjälp till att konkret arbeta med okända eller nya ord i en text, samt hitta lösningar för hur man förstår vad orden betyder. Metoden gås igenom av läraren som först visar en text på tavlan och markerar de ord som är svåra.

Deltagarna lär sig att markera de ord i texten som de inte förstår. Man kan också jobba i par med samma text för att hitta svåra ord …

TVÅ-SPALTS-ANTECKNINGAR

Målet med denna övning, är att hjälpa deltagarna att göra bra anteckningar omkring stoffet de läser. På så sätt kan de använda anteckningarna för att komma ihåg stoffet, eller till exempel inför ett prov.

 • Läraren gör en tabell med två spalter. På toppen av pappret, över tabellen skriver läraren målet med anteckningen. Till exempel kan målet med anteckningen vara: att veta när Romantiken var och vad som kännetecknade samhället och litteraturen under denna period …

Verb: att lära sig nya verb

Läraren går igenom nio olika verb. (betydelse, tempusformer)

 • Deltagarna får i läxa till nästa dag att lära sig de nio verben.
 • Nästa dag repeterar deltagarna två och två verben för vandra.
 • Deltagarna ställer sig upp i två led mot varandra. Läraren delar ut verbkort som visar en bild av verbet på ena sidan och hur verbet är böjt på den andra …

Översâttningsmetoden – Hur blir man bättre på att skriva svenska?

Metoden vi ska presentera här, är en metod som – om den används riktigt kan hjälpa dig att:

 • bli säkrare på skillnaden mellan svenska och ditt modersmål
 • förstå vilka grammatiska fel du ofta gör
 • få ett större aktivt ordförråd
 • stärka minnet
 • få en svensk språkkänsla …

Dictogloss som metod i vuxenundervisningen med 3 övningar

Det är en diktamensteknik som uppmuntrar deltagarna till att reflektera över sin egen språkanvändning och kan beskrivas i fyra steg.

Förberedelser
Innan övningen genomförs, aktualiseras relevant förförståelse samtidigt som deltagarna ges möjlighet att bekanta sig med textens tema och eventuellt nya/svåra ord i texten …

Se hela oppdraget som pdf för download här »
Download oppdraget som ett word dokument här »
Element: samarbete  ·  studieteknik  ·  diktamen  ·  hörförståelse  ·  ordförråd

Helikoptern – Kategoriseringsuppgift

Start på kategoriseringsarbetet:

 • Eleverna delas in i grupper om fyra
 • Varje elev får flera post-it lappar, där de ska skriva ett ämnesrelevant ord på varje lapp. Om ämnet t ex är skolan, kan man skriva lärare, klassrum, korridor, rast, lektion
 • Efter 5 minuter visar gruppdeltagarna sina ord för resten av gruppen …